Naše služby na mieru navrhnuté pre Vás.


Efektívne komplexné a odborne správne riešenia a manažment Vášho finančného účtovníctva a mzdovej agendy.


Kompletné vedenie podvojného účtovníctva, prípravy účtovnej závierky (Súvaha,
Výkaz ziskov a strát, Poznámky) a daňového priznania k dani z príjmov právnickej
osoby vrátane kalkulácie základu dane z príjmov právnickej osoby
• vedenie evidencie pre účely dane z pridanej hodnoty vrátane prípravy daňových
priznaní k dani z pridanej hodnoty, súhrnných výkazov a kontrolných výkazov
• asistencia pri daňových kontrolách a miestnych zisťovaniach
• podpora vedenia spoločnosti pri príprave metodických návodov vrátane asistencie pri
príprave Výročnej správy
• asistencia pri výkone auditu
• úplné vedenie mzdovej agendy spoločnosti vrátane výpočtu miezd, vedenia mzdových listov, vykonania ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti zamestnanca účtovné poradenské služby vrátane poradenstva v oblasti zdaňovania fyzických osôb, v oblasti zdaňovania zamestnancov, ako aj pomoc pri riešení problémov súvisiacich s určením nepeňažných príjmov, spôsobom ich zdanenia možnosťami plánovania v tejto oblasti.

Sme Vám na dosah ruky.

Zavolajte nám a dohodnite si osobné stretnutie v našich priestoroch.
+421 2 5262 0967 / +421 2 5262 0968