Zvedavosť, účel & vášeň

consultDirect je spoločnosť s pôsobnosťou v Slovenskej republike, ktorej cieľom je pomáhať klientom úspešne sa presadzovať na slovenských trhoch poskytovaním služieb na najvyššej úrovni v súlade s očakávaniami klientov.

Image

Radi Vám budeme asistovať a hľadať efektívne riešenia. V našom tíme uvažujeme výlučne proklientsky,
spokojnosť našich klientov je na prvom mieste.

0+

úspešných riešení
0%

garancia spokojnosti
0

rokov praxe
Image
Image

Profil


Spoločnosť consultDirect vznikla v roku 2002. Za viac ako 20 rokov na trhu sa snažíme vybudovať vzťahy, ktoré sú založené na dôvere a potrebách našich klientov. Od apríla 2017 nás nájdete v komplexe Digital Park II v blízkosti centra Bratislavy.
Pozrieť služby

Zásady spoločnosti


V consultDirect si zakladáme na poskytovaní príkladných služieb finančného účtovníctva a mzdovej agendy v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Ako sa legislatívne prostredie vyvíja, držíme krok so zmenami, aby sme zabezpečili, že naše služby budú aktuálne a v súlade s právnymi požiadavkami.

Okrem našich základných služieb ponúkame odborné poradenstvo v oblasti dane z príjmov právnickej osoby, dane z pridanej hodnoty vrátane zdaňovania fyzických osôb a zamestnancov, ako aj pomoc pri zorientovaní sa v zložitostiach súvisiacich s určovaním nepeňažných príjmov, metódami zdaňovania a plánovaním stratégií.

Ďalej rozširujeme naše poradenské služby o sociálne a zdravotné poistenie pre vyslaných zamestnancov v rámci aj mimo Európskej únie.

Naším potenciálom je mladý a flexibilný manažment a ľudská kvalita našich zamestnancov, pričom všetci boli starostlivo vybraní a vyškolení. Kvalitou a precíznosťou našej práce sme si vybudovali dobré meno našej spoločnosti, o čom svedčí množstvo spokojných klientov.

Ako spoločnosť sme odhodlaní neustále sa zlepšovať a držať krok s trendmi v odvetví. Medzi naše hlavné ciele patrí pestovanie pozitívneho prístupu, flexibilita, uprednostňovanie rýchlosti, využitie tímu vysoko kvalifikovaných odborníkov a vždy pristupovať k výzvam s úsmevom, aby sme zvýšili kvalitu našich služieb.

V súlade s naším záväzkom k informačnej bezpečnosti dodržiava consultDirect štandardy uvedené v ISO/IEC 27001. Aby sme dodržali požiadavky nášho systému riadenia bezpečnosti informácií, zaväzujeme sa:

 • Stanoviť a udržiavať jasné usmernenia pre všetky činnosti a procesy spoločnosti, aby sme v plnej miere splnili požiadavky, potreby a očakávania našich zákazníkov a ich klientov.
 • Dodržiavať zákonné a regulačné povinnosti v oblasti informačnej bezpečnosti a súvisiacich aspektov našich operácií.
 • Neustále zvyšovať vzdelanie a kvalifikáciu našich zamestnancov a spolupracovníkov, aby sme dodržali najvyššie štandardy služieb.
 • Kvalitnou prípravou dodávok a poskytovaných služieb na základe našich skúseností a najnovších poznatkov prispievať k znižovaniu ohrozenia rizík pri práci a identifikovaných rizík v oblasti informačnej bezpečnosti, k zlepšovaniu bezpečnosti práce a ochrany IT v celej našej spoločnosti.
 • Zabezpečiť pravidelné školenia zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti.
 • Neustále rozvíjať a zlepšovať zavedený systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa princípov normy.
 • Politika systému riadenia informačnej bezpečnosti je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní sa s ňou oboznámiť a rešpektovať ju tak, ako je.

V consultDirect sme odhodlaní dodržiavať tieto princípy, aby sme zaistili dôveru a spokojnosť našich klientov pri zachovaní najvyšších štandardov excelentnosti služieb.

Ďakujeme vám za vašu oddanosť našim spoločným hodnotám a záväzok k dokonalosti.

S pozdravom

Ing. Pavel Hraško

konatel spoločnosti consultDirect, s.r.o.

Politika informačnej bezpečnosti


Spoločnosť consultDirect, s.r.o. vznikla v roku 2002. Sme spoločnosť s pôsobnosťou v Slovenskej republike, ktorej cieľom je pomáhať klientom úspešne sa presadzovať na slovenských trhoch poskytovaním služieb na najvyššej úrovni v súlade s očakávaniami klientov. Za tento čas sme stihli pracovať na viac ako 300 úspešných projektoch so 100 percentnou garanciou úspešnosti. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti vedenia finančného účtovníctva, daní, vedenia mzdovej agendy, účtovného poradenstva a administratívnych služieb v súvislosti s podnikateľskými aktivitami klientov nielen na území Slovenskej republiky. Sme neustále zvedaví a poháňaní túžbou vždy veci zlepšovať prostredníctvom našich skúseností.

Naším potenciálom je empirická skúsenosť vedenia a ľudská kvalita našich zamestnancov, ktorí prechádzajú starostlivým výberom a školením. Dobré meno našej spoločnosti sme si vybudovali kvalitnou a presnou prácou, o čom svedčí množstvo nami realizovaných zákaziek a spokojných klientov.

Vedenie spoločnosti neustále napreduje a prispôsobuje sa novým trendom v našej oblasti. Naším hlavným cieľom je pozitívnym prístupom, pružnosťou, rýchlosťou, s vynikajúcim tímom vysoko profesionálnych pracovníkov a vždy s úsmevom zvyšovať kvalitu služieb, pri dodržiavaní požiadaviek bezpečnosti informácií v súlade s normou ISO/IEC 27001. Za účelom plnenia požiadaviek Systému riadenia informačnej bezpečnosti, sa zaväzujeme:

 • zaviesť a udržiavať jednoznačné pravidlá v celej spoločnosti, vo všetkých činnostiach a vo všetkých procesoch,
 • dosiahnuť úplného súladu s požiadavkami, potrebami a očakávaniami zákazníkov, a ich klientov, na základe ich poznania a predvídania ich potrieb,
 • dosiahnuť súlad s právnymi a inými požiadavkami v oblasti informačnej bezpečnosti a súvisiacimi požiadavkami s oblasťou nášho pôsobenia
 • neustále zvyšovanie dosiahnutého stupňa vzdelania a kvalifikácie našich zamestnancov ako aj spolupracovníkov s cieľom dosiahnutia a udržania najvyššieho štandardu poskytovaných služieb,
 • kvalitnou prípravou dodávok a poskytovaných služieb na základe našich skúseností a najnovších poznatkov prispievať k znižovaniu ohrození rizík pri práci a identifikovaných rizík v oblasti informačnej bezpečnosti, zlepšovať bezpečnosť práce a IT ochrany, v celej našej spoločnosti,
 • zabezpečovať pravidelné vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti,
 • trvale rozvíjať a zlepšovať zavedený systém manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade so zásadami normy,
 • jednoznačne a preukázateľne plniť pri spracovávaní informácií relevantné požiadavky platnej legislatívy a interných dokumentov.

Politika systému riadenia informačnej bezpečnosti je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a  všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní sa s ňou oboznámiť a rešpektovať jej obsah.

Image

Aby ste sa o nás dozvedeli viac...

Okrem štandardných služieb poskytujeme aj vedenie evidencie pre účely dane z pridanej hodnoty vrátane prípravy daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, súhrnných výkazov a kontrolných výkazov. Asistujeme pri daňových kontrolách a miestnych zisťovaniach. Podporíme vedenie spoločnosti pri príprave metodických návodov vrátane asistencie pri príprave Výročnej správy. Taktiež vám budeme nápomocní pri výkone auditu. Samozrejmosťou je úplné vedenie mzdovej agendy spoločnosti vrátane výpočtu miezd, vedenia mzdových listov, vykonania ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti zamestnanca účtovné poradenské služby vrátane poradenstva v oblasti zdaňovania fyzických osôb, v oblasti zdaňovania zamestnancov, ako aj pomoc pri riešení problémov súvisiacich s určením nepeňažných príjmov, spôsobom ich zdanenia a možnosťami plánovania v tejto oblasti.

Image